Adatkezelési tájékoztató – Árajánlatkérési űrlap

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt (székhely: 1211 Budapest, Központi út 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041922; e-mail cím: agmivig@agmi.hu; telefonszám: +36-1-276-8945; „AGMI ZRt”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a https://www.agmi.hu honlapon az árajánlatkérési űrlap kitöltése során adott meg.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az árajánlatkérési űrlap kitöltése során megadott e-mail cím kezelésére Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt (székhely: 1211 Budapest, Központi út 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041922; e-mail cím: agmivig@agmi.hu; telefonszám: +36-1-276-8945; „AGMI ZRt”) jogosult. Az AGMI ZRt-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. Az AGMI ZRt adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az AGMI ZRt az árajánlatkérési űrlap kitöltése során megadott e-mail címet a felhasználó által konkrétan kért információk megküldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően az „Elolvastam és elfogadom a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. Az árajánlatkérési űrlap kitöltése során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket hírlevélküldésre nem használjuk, külön is kezeljük.

Személyes adatok címzettjei

 • Az árajánlatkérési űrlap kitöltése céljából megadott e-mail címét
 • az AGMI ZRt. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató:
 • az AGMI ZRt honlapjának karbantartási feladatait ellátó Új Arculat Vizuális Műhely Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Iglice u. 10. fszt. 1; cégjegyzékszám: 13-09-112526; adószám: 13930938-2-13);
 • az AGMI ZRt honlapjának tárhelyszolgáltatási feladatait ellátó V23NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-563212; adószám: 12188224-2-43); és
 • az AGMI ZRt online z árajánlatkérési űrlapot üzemeltető társaság maga a vállalkozás.
  képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. Az árajánlatkérési űrlapon megadott e-mail címét az AGMI ZRt további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama
Az AGMI ZRt az Ön által kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket és személyes adatokat a folyamat lezárásának időpontjáig kezeli, az ügy lezárásával az e-mail címeket és személyes adatokat törli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 • Az AGMI ZRt a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az AGMI ZRt a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • Az AGMI ZRt Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az árajánlatkérési űrlap kitöltése során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait az AGMI ZRt a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáféréshez való jog
  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az AGMI ZRt-től arra vonatkozóan, hogy az AGMI ZRt kezeli-e a személyes adatait. Ha az AGMI ZRt kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Az AGMI ZRt a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
 • Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult az AGMI ZRt-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Törléshez való jog
  Az AGMI ZRt az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az AGMI ZRt indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az AGMI ZRt-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az AGMI ZRt jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. Az AGMI ZRt a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az AGMI ZRt-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az AGMI ZRt-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha az AGMI ZRt nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön kérheti az AGMI ZRt-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az AGMI ZRt a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az AGMI ZRt-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az AGMI ZRt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 • Jogsértés esetén tehető lépések
  Ha úgy gondolja, hogy az AGMI ZRt megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@gostech.hu.A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
  Fax:                                              +36 (1) 391-1410
  E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.
  Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Kapcsolat - Ajánlatkérés

"*" a kötelező mezőket jelöli

Név*
Email*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Copyright © 2010 - 2024 agmi.hu – AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. - Roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásos anyagvizsgálat, játszótéri eszközök felülvizsgálata, sugárvédelmi tanfolyam