1. Általános rendelkezések, alkalmazási terület

Az AGMI ZRt Terméktanúsítási szervezete kültéri fitnesz eszközök tanúsítási tevékenységét végzi a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet előírásai szerint.

Szolgáltatásunk minden az iránt érdeklődő szervezet, vagy személy részére ugyan olyan feltételekkel, korlátozás nélkül hozzáférhető.

Az itt megfogalmazott Általános szerződési feltételek az AGMI ZRt Terméktanúsítási szervezete és szerződéses partnerei (Megbízói) között létrejött tanúsítási megbízások alapelveit szabályozzák. Az Általános szerződési feltételek, valamint a felek között létrejött egyedi szerződések egy egységes szerződést képeznek és minden esetben együtt kezelendők. Az Általános szerződési feltételek minden létrejött egyedi szerződés szükséges tartalmi elemei. Ha az Általános szerződési feltétel és az egyedi szerződés feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé [Ptk. 205. § (6) bek.].

A Megbízó Általános szerződési feltételektől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő jellegű feltételi csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben az AGMI ZRt Terméktanúsítási szervezete azokat elfogadja.

Szerződő felek a szerződést kötelesek írásba foglalni. Eseti szerződések minimális tartalmi elemei a következők:

 • szerződő felek,
 • szerződés tárgya,
 • fizetési feltételek,
 • teljesítés módja, helye.
 1. A szerződést kötő felekre vonatkozó előírások

A szerződő felek a létrejött szerződés aláírásával elismerik és kijelentik, hogy törvényesen működő és bejegyzett olyan gazdasági társaságok, szervezetek, stb. amely nem áll csőd vagy felszámolási eljárás alatt. Szerződő felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban lévő bírósági vagy egyéb eljárás, mely veszélyezteti a megkötött szerződés teljesítését, a felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, engedéllyel, melynek alapján a szerződésből származó kötelezettségeket vállalhatják.

A megbízott kijelenti, hogy a megbízás teljesítése során a hatályos jogszabályokban és szabványokban foglalt rendelkezések betartása mellett végzi tevékenységét. A megbízott a tanúsítási eljárás során egyenlő elbánásban részesíti a megbízókat.

A megbízó kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a megbízott tanúsítási eljárását.

 1. A megbízás végrehajtása

A Terméktanúsítási szervezet a vállalt megbízásokat a megbízás időpontjában hatályos jogszabályok és szabványok alapján teljesíti.

A Terméktanúsítási szervezet a megbízás teljesítésébe nem von be alvállalkozót.

A Terméktanúsítási szervezet szolgáltatása teljesítésének terjedelmét a felek a megbízás megadásakor írásban rögzítik. Ha a megbízás szabályszerű végrehajtása során az eredetileg megkötött megbízás bővítésének/szűkítésének, vagy egyéb változtatásának szükségessége merül fel, akkor ezekről a feleknek előzetesen, kiegészítő jelleggel és írásban meg kell állapodniuk.

 1. A szerződés tárgya

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy elvégzi a Megbízó által megnevezett termék(ek) megfelelőségének értékelését és annak eredményéről vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint megfelelőség esetén a jogszabályi követelményeknek eleget tevő típus megfelelőségi tanúsítványt állít ki.

A megbízott a megfelelőségértékelést a hatályos jogszabályok, szabványok és kijelölési engedély alapján végzi el.

A megbízó köteles a szolgáltatások ellenértékét az egyedi megállapodásban rögzített határidőn belül megfizetni.

 1. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

5.1. A Megbízó jogai és kötelezettségei

5.1.1. Ajánlatkérés, vagy megrendelés

A Megbízó a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendeletben részletezett adatok, információk megküldésével kérhet ajánlatot, vagy rendelheti meg a terméktanúsítási tevékenységet a Megbízottól.

Amennyiben az ajánlatadáshoz, vagy tanúsításhoz szükséges adatok hiányosan lettek megküldve, a Megbízott telefonon egyeztet a Megbízóval. Ezt követően az Ajánlatkérés alapján a Terméktanúsítási szervezet ajánlatot küld a Megbízónak, melyhez mellékeli az Ajánlatkérés adatainak megfelelő tanúsítási eljárás leírását.

A tanúsítási szerződés az Ajánlat elfogadásával, vagy külön megrendelő levéllel jöhet létre. Jelen Általános Szerződési Feltételek mindkettő szerves részét képezik.

A Megbízott a tanúsítási eljárást a megjelölt valamennyi szükséges dokumentum átadása és megfelelősége után indítja meg.

5.1.2. A teljesítés elismerése

A Megbízó a vizsgálati jegyzőkönyv (fitnesz eszköz nem megfelelősége esetén), vagy az átadott Típus Megfelelőségi Tanúsítvány átvételével ismeri el Megbízott teljesítését.

5.1.3. Megbízási díj megfizetése

A Megbízó a teljesítés elismerése után a Megbízott által kiállított számla kézhezvételé-től számítva az egyedi megállapodásban rögzítettek szerint köteles a megbízási díjat megfizetni.

5.1.4. Vizsgálat feltételeinek biztosítása

A vizsgálat lefolytatásához szükséges fitnesz eszközt a Megbízó jelöli ki és megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy az értékelés elvégzésére (vizsgálat) és a felügyeletre (ha ez szükséges), beleértve a dokumentáció és a feljegyzések átvizsgálását és a szükséges eszközökhöz a helyszínen törtténő hozzáférést, valamint a személyzettel és a megrendelő alvállalkozójával (ha ez értelmezhető) való kapcsolatfelvételt,

5.1.5. Megbízó egyéb kötelezettségei

 • minden esetben eleget tesz a tanúsítási követelményeknek, beleértve a fitnesz eszközön és/vagy annak dokumentációján a tanúsító szervezet által előírt változtatásokat,
 • ha a tanúsítás gyártási folyamatban lévő termékre irányul, akkor a termék a gyártás során mindig kielégíti a termékre vonatkozó követelményeket,
 • kijelenti, hogy a tanúsítás összeegyeztethető a tanúsítás alkalmazási területével, a terméket a hatályos szabványok szerint gyártotta,
 • nem használja fel a tanúsítás tényét oly módon, hogy azzal rossz hírét keltse a tanúsító szervezetnek és nem állít olyat, hogy azt a tanúsító szervezet félrevezetőnek, vagy illetéktelennek tekinthetne,
 • a tanúsítvány felfüggesztésekor, visszavonása esetén, vagy lejártakor befejezi az összes olyan reklámanyag használatát, amely bármiféle utalást tartalmaz a tanúsításra és a tanúsítási rendszerben előírtak szerint jár el,
 • ha a tanúsítási dokumentumokról másolatot ad ki, akkor azt csak teljes terjedelmében, vagy a tanúsítási rendszerben előírtak szerint teheti meg,
 • terméktanúsításra történő hivatkozást reklám anyagokban cask úgy tehet, hogy az kielégíti a tanúsító szervezet, vagy a tanúsítási rendszer elvárásait,
 • teljesít minden olyan követelményt, amely a termékkel kapcsolatos információkra van előírva,
 • feljegyzést vezet minden olyan panaszról, amely a tudomására jut a tanúsított termékkel kapcsolatban és ezeket kérésre a tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátja és:
 • megfelelően intézkedik a panaszok és a terméken talált olyan hiányos-ságok tekintetében, amelyek érintik a tanúsításhoz kapcsolódó követelményeket,
 • dokumentálja az ezekkel kapcsolatos intézkedéseit.
 • késedelem nélkül tájékoztatja a tanúsító szervezetet azokról a változásokról, amelyek befolyásolhatják a tanúsítási követelmények betartására irányuló képességét.

5.1.6. Felülvizsgálat

A Megbízott normál esetben nem végez időszakos felülvizsgálatot.

Akkor, ha jelzés érkezik a Megbízotthoz egy konkrét fitnesz eszköz megfelelőségével kapcsolatban, a minőségtanúsítvány érvényességi idején belül a Megbízott jogosulttá válik felülvizsgálat lefolytatására. A felülvizsgálat eredményéről tájékoztatja a tanúsítvány tulajdonosát és intézkedéseket foganatosíthat.

5.1.7. Kifogások

A Megbízó a Megbízott döntésével (tanúsítvány megadása, fenntartása, felfüggesztése, visszavonása) szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet.

A panaszt az AGMI ZRt Terméktanúsítási szervezetének vezetőjéhez kell eljuttatni, aki az írásos bejelentés beérkezését követő 30 munkanapon belül kivizsgálja azt. A vizsgálat eredményéről, az AGMI ZRt vezérigazgató által meghozott döntésről írásban tájékoztatjuk a panaszost.

5.2. A Megbízott jogai és kötelezettségei

5.2.1. Jogszabályok, szabványok betartása

Megbízott a megbízás teljesítése során a hatályos jogszabályokban és szabványokban foglalt rendelkezések betartása mellett köteles eljárni.

5.2.2. Megrendelés befogadása

A Megbízott a szükséges dokumentumok hiánytalan csatolása esetén köteles a megrendelést minden, a tevékenységet igénylő szervezettől, személytől korlátozás nélkül befogadni.

5.2.3. Közreműködő igénybevétele

A Megbízott a tanúsítási eljárás lefolytatásához közreműködőt nem vesz igénybe.

5.2.4. A megrendelés elbírálása

A Megbízott köteles a megrendelést 5 munkanapon belül elbírálni és a befogadásról a Megbízót értesíteni.

5.2.5. Tanúsítvány kiadása megfelelőség esetén

A Megbízott megfelelőség esetén Típus Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki, amelyet postai úton küld meg a Megbízónak.

5.2.6. Vizsgálati jegyzőkönyv kiadása nem megfelelőség esetén

A Megbízott termék nem megfelelősége esetén csak vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amely tartalmazza a termék nem megfelelőségének okát/okait.

Ha a nem megfelelőség javítható, akkor a Megbízónak 30 nap áll rendelkezésére a feltárt hibák kijavítására.

A hibák javítása után a Megbízott visszaellenőrzi a terméket.

5.2.7. Számlázás

A szerződő felek az eseti szerződésekben a megbízási díj összegét rögzítik. A Megbízott jogosult a rögzített díjak módosítására abban az esetben, ha jogszabályok vagy a vonatkozó termékszabványok előírásainak módosulása folytán, illetve a teljesítés változása ezt indokolja.

A teljesítés elismerése után a Megbízott számlát állít ki a megbízási díjról és azt megküldi a Megbízónak.

Késedelmes, illetve nem fizetés esetén a Megbízott a tanúsítványt felfüggesztheti, visszavonhatja.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.2.8. Felülvizsgálat, ellenőrzés

Megbízott a tanúsítási eljárás során alapesetben nem végez felülvizsgálatot, ellenőrzést.

Abban az esetben, ha egy általa tanúsított fitnesz eszköz típussal kapcsolatban nem megfelelőséggel kapcsolatos információk jutnak a birtokába Megbízott jogosult ellenőrizni a Megbízó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését.

Az ellenőrzés eredményéről írásban tájékoztatja a tanúsítvány tulajdonosát.

5.2.9. Közzétételi kötelezettség

Megbízott honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Közzéteszi a kiadott tanúsítványokat, a tanúsítvány felfüggesztésének, visszavonásának tényét, valamint a tanúsítvány jogosulatlan használatát megállapító közleményt.

5.2.10. A tanúsítvány reklámcélú használatának engedélyezése

A Típus Megfelelőségi Tanúsítvány reklám célú felhasználása csak a Megbízott külön írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 1. Együttműködés (kapcsolattartás, értesítések)

Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik féllel írásban közölni. Bármely fél kezdeményezésére a másik fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.

Minden az egyik fél által a másiknak küldött értesítésnek, nyilatkozatnak vagy számlának írásosnak kell lennie és elektronikusan, vagy levélben kell kézbesíteni.

A szerződéseknek tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult személyek elérhetőségi adatait: név, telefon, e-mail.

 1. Adatvédelem, titoktartás

A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel a bizalmasan kezelendő, egymásnak átadott üzleti titoknak minősülő információra.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint olyan adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

Az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és az előző bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat a honlapon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.

Titoktartási kötelezettség terheli a szerződő feleket, minden a szerződéskötés és teljesítés kapcsán tudomásukra jutott információ vonatkozásában.

Felek a titoksértésért a szerződés megszűnése, lejárta után is felelnek.

 1. Díjak és fizetési feltételek

A Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásért díjazásra jogosult. A díj mértékét a konkrét megbízásra létrejött szerződés tartalmazza.

A Megbízott a megbízási díj mértékét módosíthatja, ha a megbízás terjedelme időközben változik.

A Megbízott a számlát a teljesítés igazolása után állítja ki, melyet a Megbízó a számlán meghatározott dátumig köteles átutalással kiegyenlíteni.

 1. A kibocsátott tanúsítvány használata

A Megbízó a tanúsítványt csak az adott típusú termékre és csak a tanúsítvány érvényességi idején belül használhatja.

A Megbízó a tanúsított termék forgalomba hozatalánál a Megbízott által kiállított tanúsítvány másolatát mellékelheti.

Megbízott a reklám célú használat engedélyezését a sikeres tanúsítási eljárást követően Megbízó kérésére kizárólag írásban adhatja meg.

A Megbízott a tanúsítvány használatát ellenőrizheti.

A tanúsítvány jogtalan használata esetén:

 • a Megbízott írásban felszólítja a Megbízót a jogtalan használat abbahagyására,
 • a felszólítás eredménytelensége esetén Megbízott a honlapján a jogtalan használatra vonatkozó közleményt tesz közzé, és az érvényes tanúsítványt visszavonhatja,
 • Megbízott eljárást kezdeményezhet az illetékes hatóságok, bíróság előtt.

A tanúsítványok kiadásakor megfelelőségi jelet a Terméktanúsítási szervezet nem alkalmaz.

 1. Szerződésszegés és jogkövetkezmények

A Megbízott részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha nem tesz eleget tájékoztatási vagy együttműködési kötelezettségének.

A Megbízó részéről szerződésszegésnek minősül, ha:

 • a megbízási díjat késedelmesen fizeti meg vagy nem fizeti meg,
 • ha tanúsítványt jogosulatlanul használja,
 • ha nem tesz eleget tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A Megbízott a késedelmi kamat felszámításán túl a tanúsítványt felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

 1. Felfüggesztés

Megbízott a kibocsátott tanúsítványt felfüggesztheti meghatározott időre, ha:

 • a fitnesz eszközzel kapcsolatos súlyos nem megfelelőség jut tudomására,
 • a Megbízó nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.

A Megbízott a tanúsítvány felfüggesztését megszünteti, ha annak az előző bekezdésben felsorolt okok elhárultak.

 1. Visszavonás

A Megbízott a tanúsítványt visszavonhatja, ha:

 • a jogosulatlan használat bizonyítást nyert,
 • a termékkel szemben alapos minőségi kifogás merült fel,
 • a felfüggesztési idő lejárta után a felfüggesztés oka továbbra is fennáll.

A Megbízott a felfüggesztés és visszavonás tényéről értesíti a Megbízót, valamint a számára jogszabályban előírt hatóságokat. A felfüggesztés és visszavonás tényét a Megbízott a honlapján is közzéteszi.

A tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása esetén a Megbízó a Megbízott döntésével szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezheti a vita békés úton történő rendezését a Terméktanúsítási szervezet igazgató testületénél.

 1. Szerződés módosítása, megszűnése

Szerződő felek közös megegyezés esetén írásban módosíthatják szerződésüket.

Kötelező a szerződésmódosítását kezdeményezni, ha időközben jogszabály, vagy szabvány változása következik be.

A szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.

 1. Viták rendezése, jogorvoslat

Amennyiben a szerződő felek között a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban vita alakulna ki, azt egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.

A Megbízó a Megbízott döntésével szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezheti a vita békés úton történő rendezését a Terméktanúsítási szervezet igazgató testülete előtt.

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Több nyelven készült szerződés esetén a magyar nyelvű szerződés az irányadó.

 1. Irányadó jog

A szerződő felek irányadó jognak a magyar jogot tekintik. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.