Sokszor kérdeznek minket róla, hogy milyen jogszabály vonatkozik a játszóterek biztonságára. A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozik a játszóterek biztonságára. Aki játszóteret üzemeltet, annak mindenképp érdemes tisztában lenni a játszótér jogszabály tartalmával.

Játszótéri eszközök tanúsításáról itt olvashat bővebben >>

Játszótér felülvizsgálatról itt olvashat bővebben >>

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre
terjed ki.
(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra
kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök
elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül
attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy
sem;
b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az
alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, amelyet gyermekek játék céljára
egyedül vagy csoportosan használnak;
c) forgalomba hozatal: a játszótéri eszköz visszterhes vagy térítésmentes
első ízben történő rendelkezésre bocsátása;
d) ellenőrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelőségének
megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a
vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján
értelmezett általános követelmények szerint;
e) kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § h) pontjában megfelelőségértékelési
tanúsításra, valamint 2. § k) pontjában megfelelőségértékelési vizsgálatra
meghatározott szervezet, amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe e
rendelet 2. § b) pontjában meghatározott termék;
f) biztonságossági követelmények: az 1. mellékletben meghatározott
követelmények;
g) balesetveszélyes játszótéri eszköz: olyan játszótéri eszköz, amely az 1.
melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeket nem elégíti ki;
h) üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel
rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult
annak üzemeltetésére feljogosított;
i) időszakos ellenőrzés: olyan használatban lévő játszótéri eszközökre
vonatkozó megfelelőségértékelési tevékenység, amelyet a
megfelelőségértékelési ellenőrzésre a megfelelőségértékelő szervezetek
kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös
szabályairól szóló jogszabály alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet
végez.

3. §
(1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható,
telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a
gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata
során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem
veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek.
(2) A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a 7.
mellékletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozatával vagy a kijelölt
szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványával igazolja.
(3) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás
esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági
követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi nyilatkozat vagy
a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.
(4) A saját építésű játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek
való megfelelőségét a kijelölt szervezet a létesítés során ellenőrzi és annak
eredményéről egyedi megfelelőségi igazolást ad ki.
(5) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során – ha az nem
felel meg a biztonságossági követelményeknek – a gyártó vagy az importáló
köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.
4. § (1) A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt szervezet a játszótéri eszköz
mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri
eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott
dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a Magyar
Szabványügyi Testület által közleményben közzétett szabványok szerint
gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági
követelményeknek.
(2) Ha a játszótéri eszközt nem vagy nem teljes mértékben az (1)
bekezdésben hivatkozott szabványok szerint gyártották, a kijelölt szervezet a
mérnöki, szakmai gyakorlata alapján állapítja meg, hogy a játszótéri eszköz a
biztonságossági követelményeknek megfelel-e, illetve a szabványban előírttal
legalább azonos szintű biztonságot nyújt-e a felhasználó és harmadik személy
számára.
(3) A megfelelőségi tanúsítvány kiadásának megtagadását indokolni kell.
5. § (1) A megfelelőségi tanúsítást a gyártó, az importáló vagy a forgalomba
hozó az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el.
(2) A megfelelőségi tanúsítást kérvényező a kijelölt szervezetnek átadja:
a) pontos nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefon és
telefaxszámát, e-mail címét, valamint
b) a 2. melléklet szerinti dokumentációt.
(3) A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 3. melléklet
tartalmazza.
(4) A megfelelőségi tanúsítvány hatálya legfeljebb öt év.
(5) A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítványt visszavonja, ha
megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a biztonságossági
követelményeknek, illetve a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak. A
megfelelőségi tanúsítvány visszavonásáról a kijelölt szervezet értesíti a
kérelmezőt, aki köteles intézkedni a játszótéri eszköz további használatának
megakadályozása iránt.

6. §
(1) A játszótéri eszközt a következő adatokkal és dokumentumokkal
ellátva kell forgalomba hozni és forgalmazni:
a) a gyártó, az importőr, a forgalmazó neve, címe,
b) a játszótéri eszköz megnevezése, a gyártó által adott azonosító jelölés,
amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,
c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési,
karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven (a
továbbiakban: használati és kezelési útmutató),
d) az ajánlott korcsoport,
e) a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,
f) a kijelölt szervezet által kiadott tanúsítvány másolata vagy a gyártó
megfelelőségi nyilatkozata.
(2) Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvű
figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó
figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyermekek számára hozzáférhető
eszközökre.
7. §
(1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait
figyelembe véve kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.
(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos
ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező
szervezettel négyévenként kell elvégeztetni.
(3) Ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetőnek
haladéktalanul intézkedni kell az eszköz használatának megakadályozása és
annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében.
(4) A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos
ellenőrzésekről a 6. melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló
dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven
keresztül meg kell őrizni.
(5) A játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése a biztonságossági
követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési
feltételeinek megfelelőségére irányul.
(6) Az időszakos ellenőrzés során
a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a
biztonságossági követelményeknek;
b) részben megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes
mértékben nem elégíti ki e rendelet követelményeit, de a hiányosság az eszköz
biztonságos használatát nem veszélyezteti;
c) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel
meg a biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető
biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.
(7)
(8) A 2004. február 1-je előtt telepített egyedi megfelelőségi bizonyítvánnyal
vagy egyedi megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező játszótéri
eszközökről az időszakos ellenőrzéskor, a saját építésű játszótéri eszközökről a
használatbavételkor az 5. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó,
egyedi megfelelőségi igazolást kell kiadni az ellenőrzést végző kijelölt
szervezetnek.
(9) A részben megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell
a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani, valamint
a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz további használatát
haladéktalanul megakadályozni és azt elbontani.
7/A. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak nem kell
megfelelnie az olyan játszótéri eszköznek, amelyet az Európai Unió valamely
tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely
EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve,
hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e
rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
(2)
8. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 7.
§-ban foglaltak kivételével – a hatálybalépését követően forgalomba hozott,
illetve telepítendő játszótéri eszközökre kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott játszótéri eszköz
tekintetében a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak való
megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése
szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni.
9. §

1. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A játszótéri eszközök biztonságossági követelményei

1. A játszótéri eszközök méretei és nehézség fokozatai feleljenek meg az
előirányzott korcsoportnak.
2. A játszótéri eszközöket úgy kell tervezni és elkészíteni, hogy:
2.1. a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és előrelátható
legyen,
2.2. ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej, nyak vagy ujjak
beszorulása),
2.3. szerkezeti szilárdsága – beleértve a stabilitást – megfelelő legyen,
2.4. a leesés ellen védelmet biztosítson,
2.5. az alapozással ne keletkezhessen veszély (kioldódás, ütés),
2.6. a felnőttek is hozzáférhessenek és az eszközön belül segíthessenek a
gyermekeknek.
3. Játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad alkalmazni,
amelyek az eszközök használói számára egészségkárosodást nem okoznak.
4. A játszótéri eszközök védjék meg a gyermekeket olyan veszélyektől,
amelyek nem láthatók előre, ha a játszótéri eszközt rendeltetésszerűen vagy
ésszerűen előrelátható módon használják

2. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A műszaki dokumentáció tartalmi követelményei

1. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által
adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása
egyedi azonosítására szolgál.
2. Ajánlott korcsoport megjelölése.
3. A játszótéri eszköz működésének leírása.
4. A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok.
5. A játszótéri eszköz tervei:
5.1. nézeti rajzok,
5.2. összeállítási rajzok,
5.3. metszetek,
5.4. anyag- és alkatrész jegyzékek,
5.5. anyagminőség,
5.6. alkatrész és részegység rajzok,
5.7. statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz
minden részlete ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen.
6. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a
gyártó a termék megfelelőségét elősegítette.
7. Telepítési előírások, alapozási tervek, szerelési útmutató.
8. Használati és kezelési útmutató.
9. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó
figyelmeztetések.
10. Annak a szabványnak a megjelölése – amennyiben van ilyen -, amelynek a
termék megfelel.

3. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelőségértékelési
tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.
2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.
3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma, azonosító
megjelölése.
4. A szabványok, előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes
felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.
5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzőkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást
végezték.
6. Az ajánlott korcsoport.
7. A tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.
8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

Az AGMI ZRt. vállalja játszótéri eszközök tanúsítását és óvodai és önkormányzati játszóterek kötelező ellenőrzését, felülvizsgálatát.